ترک ارزان

ترک اعتیاد آسان برای معتادان به چه معنی است؟

ترک اعتیاد آسان برای معتادان به چه معنی است؟

ترک اعتیاد آسان آرزوی میلیون ها معتاد خواستار بهبودی در سراسر جهان است و اغلب معتادان این مفهوم را به معنای خماری نکشیدن بعد از قطع مصرف می‌دانند. صحبت با معتادان و شنیدن نقطه نظرهای آنها درباره ترک نشان می‌دهد، درک اغلب معتادان از ترک اعتیاد آسان چیزی جز خمار نشدن بعد از قطع مصرف…

ترک اعتیاد ارزان تا چه اندازه حقیقت دارد؟

ترک اعتیاد ارزان تا چه اندازه حقیقت دارد؟

بسیاری از معتادان از هزینه‌های مالی سنگین ترک اعتیاد شکایت دارند و به دنبال ترک اعتیاد ارزان هستند. این خواسته که هزینه‌های مالی ترک اعتیاد منصفانه باشد، یک درخواست منطقی است. برای درک این نکته که ترک اعتیاد ارزان تا چه اندازه واقعیت دارد باید به این نکته توجه کرد که اعتیاد یک بیماری مهلک…