معتادان سالمند

خبری امیدبخش برای معتادان سالمند

خبری امیدبخش برای معتادان سالمند

معتادان سالمند تصور می کنند نباید خود را درگیر فرایند درمان اعتیاد سالمندان کنند چرا که پذیرش این فرآیند از توان جسم و ذهن آنها خارج است. این درحالیست که یافته‌های علمی این باور را مردود می‌کند. به گزارش ترک باما، شاید تصور کنیم مغز و ذهن یک فرد سالمند کاملا ضعیف تر از یک…