خشخاش

تریاک افغانی با فتوای رهبر طالبان حرام شده است؟

تریاک افغانی با فتوای رهبر طالبان حرام شده است؟

یک ماه از فرمان رهبر طالبان مبنی بر ممنوعیت کشت خشخاش و خریدوفروش تریاک و سایر مواد مخدر می‌گذرد. اما آیا این ممنوعیت یک فتوای شرعی است؟ به گزارش «ترک باما»، از حدود یک ماه پیش با صدور فرمان ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان مبنی بر ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان شوک روانی به…