ترک مواد مخدر صنعتی

ترک متادون پلکانی بهتر است یا جایگزینی یک مخدر دیگر؟

ترک متادون پلکانی بهتر است یا جایگزینی یک مخدر دیگر؟

ترک متادون به روش پلکانی به معنای کاهش تدریجی دوز مصرف و نهایتا قطع مصرف متادون است اما اعتیاد به متادون را با جایگزین کردن یک مخدر دیگر نیز می‌توان ترک کرد. افراد فراوانی در کشور ما به متادون اعتیاد پیدا کرده‌اند. علت فراوانی تعداد معتادان به متادون در ایران، سهولت در دسترس بودن این…