معتادن

یک درمانگر اعتیاد: بعضی معتادان باید تا آخر عمر مصرف کنند!

یک درمانگر اعتیاد: بعضی معتادان باید تا آخر عمر مصرف کنند!

فردی که درمانگر نامیده شده در مصاحبه با یک رسانه رسمی کشور مدعی شد برخی معتادان باید تا آخر عمر به مصرف داروهای مخدر ادامه دهند. این ادعا مخالفان بسیاری دارد که معتقدند هیچ معتادی ناگزیر از ادامه مصرف نیست و می توان اعتیاد را در نقطه ای از فعالیت متوقف کرد. به گزارش «ترک…