غذا رسانی به معتادان

غذا رسانی به معتادان کارتن خواب اشتباه است؟

غذا رسانی به معتادان کارتن خواب اشتباه است؟

در حالی که برخی سازمان های مردم نهاد و خیریه اقدام به غذا رسانی به معتادان کارتن خواب می‌کنند، یک مقام مسئول در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران این اقدام را اشتباه دانست. به گزارش ترک باما، در یک دهه اخیر، بعضی خیریه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد، غذارسانی به معتادان کارتن خواب…