ترک اعتیاد یک روزه

ترک اعتیاد یک روزه چرا فاجعه‌ است؟

ترک اعتیاد یک روزه چرا فاجعه‌ است؟

معتادان خواهان بهبودی گاهی در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی با تبلیغات ترک اعتیاد یک روزه مواجه می‌شوند. این گونه تبلیغات قطعا فریبکارانه و فاجعه بار است. رویای همه معتادانی که می‌خواهند ترک کنند این است که با تحمل کمترین خماری اعتیادشان را ترک کنند. ترک اعتیاد یک روزه سراب خیال انگیز و دروغینی است که…