ترک ارزان اعتیاد

ترک اعتیاد ارزان تا چه اندازه حقیقت دارد؟

ترک اعتیاد ارزان تا چه اندازه حقیقت دارد؟

بسیاری از معتادان از هزینه‌های مالی سنگین ترک اعتیاد شکایت دارند و به دنبال ترک اعتیاد ارزان هستند. این خواسته که هزینه‌های مالی ترک اعتیاد منصفانه باشد، یک درخواست منطقی است. برای درک این نکته که ترک اعتیاد ارزان تا چه اندازه واقعیت دارد باید به این نکته توجه کرد که اعتیاد یک بیماری مهلک…