ترک آسان

ترک اعتیاد آسان برای معتادان به چه معنی است؟

ترک اعتیاد آسان برای معتادان به چه معنی است؟

ترک اعتیاد آسان آرزوی میلیون ها معتاد خواستار بهبودی در سراسر جهان است و اغلب معتادان این مفهوم را به معنای خماری نکشیدن بعد از قطع مصرف می‌دانند. صحبت با معتادان و شنیدن نقطه نظرهای آنها درباره ترک نشان می‌دهد، درک اغلب معتادان از ترک اعتیاد آسان چیزی جز خمار نشدن بعد از قطع مصرف…