ترامادول

ترامادول کلید ورود به کمپ اجباری است

ترامادول کلید ورود به کمپ اجباری است

ترامادول قرصی است که به راحتی در بسیاری از داروخانه ها به هر فرد متقاضی فروخته می شود درحالی که این قرص کار بسیاری از معتادان را به کمپ اجباری می کشاند. به گزارش ترک باما، اگر می خواهید کارتان به اعتیاد و کمپ اجباری کشیده نشود اعتیاد به قرص ترامادول را دست کم نگیرید. وقتی…