اعتیاد به قرص پردنیزولون

مراقب اعتیاد به قرص پردنیزولون باشید!

مراقب اعتیاد به قرص پردنیزولون باشید!

مصرف خودسرانه دارو می تواند عوارضی مثل اعتیاد به قرص پردنیزولون را به دنبال داشته باشد. حتی اگر به دلیل رماتیسم باید دارو مصرف کنید، مراقب عوارض این قرص باشید. این یک ماجرای واقعیست که برای یکی از مخاطبان ما اتفاق افتاده است. وی، تجربه دردناک اعتیاد به قرص پردنیزولون و ترک این قرص را…